SOYA ACHARI TIKKA (MEDIUM SPICY)

SOYA ACHARI TIKKA (MEDIUM SPICY)
Soya cooked in tandoor with a tangy pickling spice.

Price :

£5.25